Algemene Voorwaarden Davidii

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Het aanbod

Artikel   4 – De overeenkomst

Artikel   5 – Levering en leveringstijd

Artikel   6 – Prijzen en Betaling

Artikel   7 – Herroepingsrecht en Retourneren

Artikel   8 – Garantie en aansprakelijkheid

Artikel   9 – Geschillen

Artikel   10- Persoonsgegevens

Modelformulier voor herroeping – link onderaan de pagina

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Davidii Cosmetics

Contactgegevens:

Postbus 442
1800 AK, Alkmaar

E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0657471791

KvK-nummer: 78022754
Btw-identificatienummer: NL003273978B58

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbiedingen van Davidii Cosmetics en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Davidii Cosmetics en consument/koper.
 2. Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten
 3. Onder ” Consument of Koper” wordt elke bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Davidii Cosmetics in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 4. Davidii Cosmetics behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 5. Door het gebruik van de internetsite van Davidii Cosmetics en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 6. Davidii Cosmetics is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.
 7. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Beschrijvingen, afbeeldingen, informatie, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Davidii Cosmetics garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en door het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 2. aanvaarding door de koper wordt geacht te zijn gedaan in 1 van de volgende omstandigheden:
  • De potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  • De potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende bestelling aan Davidii Cosmetics via elektronische weg is verzonden en door Davidii Cosmetics is ontvangen.
  • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
 3. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Davidii Cosmetics is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt
 5. Koper en Davidii Cosmetics komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 en 3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Davidii Cosmetics zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs.
 6. Davidii Cosmetics draagt zorg voor een veilige web-omgeving.
 7. Davidii Cosmetics kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Davidii Cosmetics ernaar om na betaling van de bestelling binnen 5 werkdagen op het afleveradres van de klant het bestelde af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 2. Davidii Cosmetics kan nadere informatie over levertijden vermelden op de internetsite, dergelijke informatie is ook steeds slechts indicatief.
 3. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, door de koper wordt besteld, zal door Davidii Cosmetics worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het door de koper opgegeven adres zijn geleverd, gaat het risico waar het deze; producten betreft, over op de koper.

Artikel 6 – Prijzen en Betaling

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermeldingen met betrekkingen tot deze speciale aanbieding zijn vermeld op de internetsite
 3. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staan op de internetsite vermeld.
 4. Betalingen van de bestellingen kunnen via IDeal worden voldaan. Davidii Cosmetics kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden, Davidii Cosmetics zal aanvullende betalingsmogelijkheden via de website kenbaar maken.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en Retourneren

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie.
  De producten kunnen, ongeschonden en in originele verpakking worden geretourneerd met het modelformulier aan  Davidii Cosmetics, Postbus 442, 18oo AK, Alkmaar, De verzendkosten van retourneren komt voor rekening van de Koper.
 2. Indien de Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Davidii Cosmetics zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) kalenderdagen van het door de consument-koper betaalde.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen..

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid.

 1. Voor de door Davidii Cosmetics geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.
 2. Davidii Cosmetics is nimmer gehouden tot betalingen van enige schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Davidii Cosmetics.
 3. Indien Davidii Cosmetics, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nimmer hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. De koper is gehouden Davidii Cosmetics te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Davidii Cosmetics mochten doen gelden. Voor zover de wet dit toelaat zullen de kosten voor de koper komen.
 5. Het is mogelijk dan Davidii Cosmetics links opneemt op haar internetsite naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links is louter informatief. Davidii Cosmetics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 6. Ondanks de aandacht en constante zorg die Davidii Cosmetics aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 7. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Davidii Cosmetics behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 8. In geval van overmacht is Davidii Cosmetics niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen of zullen de verplichtingen worden opgeschort tot de duur van de overmacht. Onder overmacht kan onder andere (maar niet enkel) worden verstaan, stakingen, bedrijfsstoringen, brand, energiestoringen, telecomstoringen, niet of niet tijdige leveringen van toeleveranciers, of het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunningen. Davidii Cosmetics zal hierover de klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen inlichten.
 9. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 10. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 9 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Persoonsgegevens

Davidii Cosmetics zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

Retourformulier voor herroeping Davidii Cosmetics

Leuk je te ontmoeten!

Meld je aan om leuke kortingsacties te ontvangen en handige tips!

Binnenkort zal onze mailing live gaan

We spammen niet! Maar je kunt je later altijd weer afmelden.

Scroll naar top